Skip to main content

Metodike nastavnih predmeta

Kako učenici razumiju metafore u udžbenicima za prirodu i društvo

Sanja Blagdanić, Zorica Cvetanović, Jelena Lukić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski faku...

Kompetencije odgojiteljica u poučavanju folklornih plesnih sadržaja

Jelena Alić1, Srna Jenko Miholić2, Violeta Valjan Vukić2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za...

Metodički pristup interpretaciji basne primjenom procesne drame

Zrinka Vukojević Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Metodike na...

Razlike među udžbenicima iz Matematike i utjecaj njihovih promjena na odabir i način rada učitelja

Ivana Conar Katolička osnovna škola Svete Uršule, Varaždin Metodike nasta...

Kolb’s experiential learning theory and its application in the mathematics teaching in third grade

Maria Petrova Temnikova Trakia University Faculty of Education, Stara Zagora ...

Likovni odgoj i pedagoški rad Milana Matijevića

Miroslav Drljača Sveučilište u Banja Luci, Filozofski fakultet Metodike n...

Pokus u početnoj nastavi prirodoslovlja iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

Alena Letina, Josipa Vošćak Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Me...

Plesni elementi u nastavi Kineziološke kulture u primarnom obrazovanju

Srna Jenko Miholić1, Matea Preradović1, Jelena Alić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski...

Ilustrativni materijal u udžbenicima za prirodu i društvo u funkciji predstavljanja povijesnih sadržaja

Jelena Radojičić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski fakultet Metodike nas...

Stavovi roditelja o online poučavanju i učenju bioloških sadržaja tijekom epidemioloških mjera

Ines Radanović1, Mirela Sertić Perić1, Slavica Šimić Šašić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Pri...